Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Δομής υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νομό Καβάλας», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ακολούθησαν με χρονική σειρά τα εξής στάδια.

Αρχικά, κατά την περίοδο Αυγούστου 2013 – Ιανουαρίου 2014, συλλέχθηκαν, μελετήθηκαν, κατέστησαν αντικείμενο επεξεργασίας, αξιολογήθηκαν, περιγράφηκαν και παρουσιάστηκαν συνοπτικά: α) έννοιες, χαρακτηριστικά και ορισμοί της πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, β) στοιχεία και δεδομένα από νέες ευρωπαϊκές και εθνικές έρευνες – μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στην Ελλάδα, με αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας καθώς και γ) ο Ν. 4019/2011 του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», σε συνάρτηση με τις πρόσφατες τροποποιήσεις και τις νέες διατάξεις που αφορούν σε αυτόν.

Από την έναρξη υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκε διαδραστική ηλεκτρονική ιστοσελίδα (www.domikoinep.gr), η οποία συνεχώς ανανεωνόταν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, για να παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση για τους ανέργους, τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις Οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες Κοιν.Σ.Επ. του Νομού Καβάλας.

Βασικά περιεχόμενα της ιστοσελίδας με γνώμονα τη συνολική παρουσίαση του συγκεκριμένου έργου στο διαδίκτυο, είναι: α) ενημερωτικό υλικό για το συνολικό θεσμικό πλαίσιο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, β) τρέχουσα ενημέρωση για τις διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, ανάπτυξης, και διοίκησης των Κοιν.Σ.Επ., γ) ολοκληρωμένη πληροφόρηση πάνω σε θέματα που αφορούν στη διοικητική, διαχειριστική και νομική υποστήριξη των στελεχών, των εργαζομένων και των μελών των Κοιν.Σ.Επ., δ) επιστημονικά κείμενα και έρευνες-μελέτες για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ε) παρουσιάσεις και υλικό των συνεδρίων και των ημερίδων που συμμετείχαν οι ερευνητές του έργου και ζ) ενημερωτικά εργαλεία για την ενδυνάμωση της δικτύωσης, και την προώθηση της ευαισθητοποίησης στελεχών, εργαζομένων και μελών των Κοιν.Σ.Επ. της Π.Ε. Καβάλας.

Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα παρέχονται εξειδικευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές πληροφορίες που αφορούν στις Κοιν.Σ.Επ., νέα που αφορούν εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ανάλυση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενδεικτική αναφορά σε καλές πρακτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το Εξωτερικό κ.ά. Σε αυτήν την ηλεκτρονική ιστοσελίδα (www.domikoinep.gr), δημιουργήθηκε και ηλεκτρονικός χώρος συζητήσεων (forum) περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) έρευνες πεδίου – μελέτες περίπτωσης για την εξέταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των ευκαιριών ανάπτυξης τους στην Π.Ε. Καβάλας καθώς και για την αποτύπωση των αναγκών, των χαρακτηριστικών και των επιθυμιών της ομάδας στόχου της έρευνας (άνεργοι), για τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες σύστασης Κοιν.Σ.Επ. Η πρώτη έρευνα ήταν ποιοτική και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπροσώπων και αρμόδιων στελεχών Κοιν.Σ.Επ., Δημόσιων και Μη Κυβερνητικών Φορέων της Π.Ε. Καβάλας. Η δεύτερη ήταν ποσοτική και υλοποιήθηκε σε δείγμα ανέργων όλων των ηλικιών της Π.Ε. Καβάλας που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ακολούθως, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκαν: α) η ανάλυση των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας με στόχο να καταγραφούν, να ερμηνευτούν και να σχολιαστούν οι απαντήσεις (και οι πληροφορίες του υλικού που διέθεσαν για χρήση) των συμμετεχόντων της για τη σημασία και το ρόλο του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τοπική ανάπτυξη στην Π.Ε. Καβάλας και β) η ανάλυση των πορισμάτων της ποσοτικής έρευνας, ώστε να κωδικοποιηθούν και να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ανέργων του δείγματος της ομάδας στόχου, οι οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες καθώς και ο προσανατολισμός τους στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην εξεταζόμενη περιοχή, για την επιτυχία των σκοπών της έρευνας-μελέτης.

Τέλος, κατά το διάστημα του Φεβρουαρίου 2015 – Ιουλίου 2015, σε συνέχεια και σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, ολοκληρώθηκε η συγγραφή της τελικής έρευνας – μελέτης με τίτλο «Η σημασία και ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην Ελλάδα, με μελέτη περίπτωσης την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας».

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις».

This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Social Funds) through the Operational Program “Human Resources Development” of the National Strategic Framework (NSRF) 2007 – 2013.

Skip to content