Ολοκληρώνεται με επιτυχία η υλοποίησης του έργου με τίτλο “ReceiveEmergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area”

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η υλοποίησης του έργου με τίτλο “ReceiveEmergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area”

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η υλοποίησης του έργου με τίτλο “Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area” και ακρωνύμιο “E/HEALTH”. Στη διάρκεια του έργου, υλοποιήθηκε μια σειρά φυσικού αντικειμένου όπου χρηματοδοτείται 100% από το έργο e/HEALTH το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”. Ο σκοπός των δράσεων του έργου, ήταν η συμβολή τόσο στην προβολή της Πράξης e/HEALTH και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, όσο και στην αποτίμηση της υλοποίησης και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου βιωσιμότητας του συνόλου των αποτελεσμάτων και δυνατοτήτων κεφαλαιοποίησης στο μέλλον, στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο